การคัดเลือก และคุณสมบัติของพนักงาน

    1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6
    2. เพศชายหญิงตามผู้ว่าจ้างกำหนด
    3. อายุระหว่าง 18 – 45 ปี
    4. มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
    5. ไม่ติดยาเสพติด
สวัสดิการของพนักงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง กฎข้อบังคับของพนักงาน
1. สิทธิการลาป่วย

2. สิทธิการลาหยุดพักผ่อนประจำปี

3. ประกันสังคม และกองทุนทดแทน

4. เงินสะสม

5. เบี้ยขยัน

1.จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ของพนักงาน เช่น  เครื่องแสกนนิ้ว ใบลาหยุดต่างๆ
2. คิดค่าจ้างของพนักงานส่งฝ่ายบัญชีของผู้ว่าจ้างตรวจเช็ค
3.จ่ายค่าจ้าง/เงินเดือนให้พนักงานตามวันเวลาที่กำหนด
4.จัดหารถรับส่งพนักงานการคำนวนค่าจ้าง
1. การทำงานในเวลาปกติ
2. การทำงานล่วงเวลา
3.การทำงานวันหยุด
4. การทำงานล่วงเวลาในวันหยุด
1.พนักงานต้องเชื่อฟังคำสั่งของหัวหน้าหรือผู้ควบคุม
2. พนักงานต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อหน้าที่การงาน
3. พนักงานต้องปฎิบัติงานตรงต่อเวลา
4. พนักงานต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของผู้ว่าจ้าง
5. พนักงานต้องปฎิบัติตามกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
6. พนักงานต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
7. ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณโรงงานโดยเด็ดขาด
8. ห้ามชักชวนหรือยุยงให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ
9. ห้ามตอกบัตรแทนกันเด็ดขาด
10. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
11. ห้ามฝ่าฝืนกฎ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ของโรงงาน
12. ห้ามละทิ้งการงานที่รับผิดชอบ
13. ห้ามดื่มสุรา ยาเสพติด และของมึนเมาทุกชนิดในขณะทำงาน