กระบวนการทำงานของเรา

1. รับเอกสารจากทางนายจ้าง

2. ยื่นคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าว กับสำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่

3. รับหนังสือคำร้อง(Demand letters) ยื่นสถานทูต หรือส่งไปยังเอเจนซี่ประเทศต้นทางของแต่ละสัญชาติ

4. ประสานงานและส่งคำร้องขอนำเข้าไปให้กับเอเจนซี่ประเทศต้นทาง

5. คัดสรรแรงงานตามคุณสมบัติที่นายจ้างกำหนดตามแบบสอบถามการจ้างงาน และจัดทำบัญชีรายชื่อ

6. ยื่นบัญชีรายชื่อ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (เดอะ เฟิร์ส สำรองให้กับนายจ้างก่อน)

7. รับบัญชีรายชื่อที่ได้รับการรับรองจากกรมจัดหางานเขตพื้นที ส่งต่อไปที่กรมการจัดหางาน เพื่อให้อธิบดีรับรองนำแรงงานออกด่าน

8. รับบัญชีรายชื่อที่อนุมัติโดยอธิบดี กรมการจัดหางาน เพื่อยื่นขอการประทับตราวีซ่าทำงาน ณ.สถานทูตไทยประจำประเทศต้นทาง หรือทูตแรงงานของประเทศนั้นๆ

9. ตรวจลงตราวีซ่าทำงานประเภท (NON-LA) อายุ 2 ปี ที่ชายแดนหรือสถาน ณ.สถานทูตไทยประจำประเทศต้นทาง

10. นำแรงงานเข้ารับการอบรมที่ศูนย์แรกรับฯของกรมการจัดหางาน พร้อมออกใบอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์

11. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมอบรมความรู้แก่คนต่างด้าวในการทำงาน ก่อนการนำส่งให้กับนายจ้าง ที่ออฟฟิศของเรา

12. นำส่งแรงงานให้กับนายจ้าง พร้อม กับการแจ้งที่พักกับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

13. จัดทำเอกสารของคนต่างด้าวจัดส่งให้ครบถ้วน และรับบริการเกี่ยวกับการดูแล ดำเนินการต่ออายุเอกสารของคนต่างด้าว ที่นำเข้ามาให้ ตลอดอายุสัญญาจ้างแรงงาน

สิ่งที่นายจ้างได้รับ เมื่อจ้างคนต่างด้าว ในระบบ MOU

การนำเข้าคนต่างด้าวตามระบบ MOU สามารถดำเนินการได้ตลอดทั้งปี เป็นระบบการจ้างงานที่ถูกต้อง และสามารถอยู่ต่อทำงานได้สูงสุดถึง 4 ปี มีวีซ่าทำงาน (NON-LA) อายุ 2 ปี ใบอนุญาตทำงาน อิเล็คทรอนิคส์ หรือ E-Work Permit

นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าว ตามระบบนี้ เชื่อมั่นได้เลยว่า เป็นระบบการใช้คนต่างด้าวระบบเดียวที่เปิดอยู่และถูกต้องตามกฎหมายที่สุด สบายใจ เมื่อใช้คนต่างด้าวนำเข้ากลุ่มนี้ คนต่างด้าวไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ หากไม่เข้าเงื่อนไข และต้องทำงานกับนายจ้างเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลา 4 ปี

คนต่างด้าวเอง ที่เดินทางเข้ามานี้ ก็มีสิทธิ์ที่เขาจะได้รับคือ ค่าแรงขั้นต่ำ ค่าจ้างทำงานนอกเวลางาน (โอที) วันหยุดประจำสัปดาห์ สิทธิการหยุดหรือค่าแรงตามวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด อีกทั้งนายจ้างต้องยื่นประกันสังคมให้คนต่างด้าว ทุกคนได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล ตลอดอายุสัญญาการจ้างงาน

ซึ่งสิทธิพื้นฐานเหล่านี้ เป็นสิ่งที่คนต่างด้าวจะรับทราบ ณ. วันเซ็นต์สัญญา ที่สำนักงานแรงงานประเทศต้นทาง รวมถึง ได้รับการอบรมที่ศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการทำงาน ซึ่งมีอยู่ 3 ศูนย์ 3 จังหวัด (สัญชาติเมียนมา อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก) (สัญชาติกัมพูชา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว) (สัญชาติลาว อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ทำไมต้องใช้แรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าว  เข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกประเภทธุรกิจ เพราะเนื่องจากขาดแคลนแรงงานไทยที่จะเข้ามาทำงาน อีกประการหนึ่งแรงงานไทยเอง ก็ไม่สามารถทำงานที่ตอบสนองกับความต้องการของนายจ้าง เช่น ขาดงานบ่อย ไม่ยอมทำงานล่วงเวลา บางเวลานายจ้างมีงานเข้ามามาก ทำให้การจัดส่งสินค้าล่าช้า  ไม่ทันเวลา หรือไม่สามารถส่งสินค้าได้ เพราะปัญหาเรื่องแรงงาน แรงงานต่างด้าวจึงเป็นตัวตอบโจทย์สำหรับทุกๆ นายจ้างเป็นอย่างดี  หลายๆ นายจ้างจึงใช้แรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว  และถือเอกสารแบบผิดกฎหมายบ้าง ถูกกฎหมายบ้าง ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้ก็เริ่มลดจำนวนลง เพราะทางภาครัฐกำหนดให้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายขึ้นทะเบียนและทำเอกสารให้ถูกต้อง การจะโยกย้ายจากนายจ้างหนึ่งไปอีกนายจ้างหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ลำบาก นายจ้างเดิมก็พยายามรักษาคนงานของตนเองไว้ ทำให้การสรรหาแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายที่มีเอกสารและอยู่ภายในประเทศ นับวันจะยิ่งหายากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเอง  

ด้วยเหตุนี้ การนำแรงงานต่างด้าวเข้ามา ตามระบบ MOU นี้ จึงเป็นทางเลือกในการหาแรงงานเข้ามาทำงานอย่างมากในปัจจุบัน สำหรับหลายๆนายจ้าง ที่กำลังขาดแคลนแรงงาน เพราะได้แรงงานที่ถูกกฎหมายอย่างแน่นอน แรงงานไม่สามารถเปลี่ยนย้ายนายจ้างได้ การทำงาน การผลิตก็คงที่ ทำให้วางแผนการผลิตของนายจ้างได้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งสังเกตุได้จาก สถิติการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ตามระบบ MOU มีสถิติเพิ่มมากขึ้นทุกปี

แรงงานต่างด้าว MOU คือ อะไร ??

แรงงานต่างด้าว MOU คือ แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการนำเข้าตามระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งหมด 4 สัญชาติ เมียนมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม ซึ่งขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างๆ ผ่านความเห็นชอบของจากคณะรัฐมนตรีแต่ละประเทศ ให้ส่งออกและนำเข้ามาเพื่อทำงานยังประเทศไทย  โดยผ่านการรับรองจากหน่วยงานของแต่ละฝ่าย เช่น กรมการจัดหางาน สถานฑูตไทยประจำแต่ละประเทศ สถานเอกอัคราชทูตของแต่ละประเทศประจำประเทศไทย และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  โดยการนำเข้าแรงงานของแต่ละประเทศมีข้อตกลงว่า แรงงานจะได้รับสวัสดิการและการดูแลแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทย ทุกประการ เช่น ได้รับค่าแรงขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด  จัดที่พัก,น้ำ-ไฟ(ค่าใช้จ่ายตามแต่ตกลงกัน), แรงงานทุกคนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลตามหลักสิทธิประกันสังคม

       – แรงงานกล่มนี้ต่างกับแรงงานกลุ่มเดิม ที่อยู่ในประเทศอย่างไร ?????

         ทั้งหมดเป็นแรงงานต่างด้าวเหมือนกันแต่อาจจะต่างประเภทกันตรงที่ และอาจจะมีเข้ามาทำงานในประเทศไทย แบบทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย   แรงงานที่ถูกกฎหมาย(เคยผิดกฎหมาย)นั้น  อาจได้รับการอยู่ในประเทศโดยผ่านการพิสูจน์สัญชาติ   ทำพาสปอร์ต หรือบัตรชมพู  จากทางภาครัฐ ซึ่งแรงงานกลุ่มเดิมที่มีอยู่ในประเทศไทยเหล่านั้น หรือที่รู้จักกันในนาม (แรงงานกลุ่ม ทร.38,  พิสูจน์สัญชาติ,บัตรชมพู) ซึ่งส่วนใหญ่นั้นกำลังจะวีซ่าครบวาระ 4 ปี และ 6 ปี หรือต้องผ่านการตรวจสัญชาติ ตามลำดับ  แรงงานกลุ่มนี้ เมื่อครบอายุวีซ่า หากประสงค์จะทำงานต่อไปอีก  ต้องดำเนินการนำเข้าใหม่ โดยผ่านกระบวนการนำเข้าตามระบบ MOU เช่นเดียวกัน

  –  ปลอดภัยแค่ไหน กับการจ้างแรงงานกลุ่ม MOU ?????

      ท่านสามารถวางใจได้ แรงงานทุกคนที่บริษัทของเรานำเข้ามาทุกคนนั้น ผ่านการคัดกรอง อบรม และทำความเข้าใจในรายละเอียดงานทุกคน จากภาพงานที่ทางเราได้ขอจากทางนายจ้างทุกคน และอีกประการสำคัญ แรงงานทุกคนมีความคาดหวังกับการทำงาน และต้องการหาเงินเพื่อส่งกลับ ไปให้ครอบครัวที่ยากจน พร้อมกับการทำงาน ไม่ต้องการที่จะสร้างปัญหาและภาระให้กับนายจ้างอย่างแน่นอน จึงปลอดภัยและสบายใจได้ว่าใช้แรงงานกลุ่มนี้ปลอดภัยที่สุด

   –  นายจ้างต้องทำอย่างไรเมื่ออยากได้แรงงาน MOU?????

      โดยปกติ ทุกขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน ตามระบบ MOU ทางบริษัท เดอะ เฟิร์ส ของเราจะเป็นผู้ดำเนินการให้ทุกขั้นตอน ตลอดจนดำเนินการด้านเอกสารให้ครบถ้วน เพียงแต่นายจ้างต้องจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการนำเข้า ดังรายละเอียด ในหน้า “เอกสารประกอบการนำเข้า” หลังจากนั้นทางเรา จะดำเนินการให้ ครบทุกขั้นตอน เอกสารครบถ้วนตามกฎหมาย

   –  นายจ้างไม่มีโอที(O.T.) ให้กับแรงงาน จ้าง MOU ได้หรือไม่ ?????

       สำหรับนายจ้างที่ไม่มีงานนอกเวลา หรือโอที  อาจจะค่อนข้างลำบากสักหน่อย เนื่องจากแรงงานกลุ่มนี้ คาดหวังรายได้จากเงินเดือนเพื่อส่งกลับทางบ้าน ส่วน โอทีนั้นจะเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน หากเขาไม่มีโอที อาจจะทำงานได้ไม่นาน และ ขอกลับก่อนครบสัญญาหรือหลบหนีไปในที่สุด เพราะด้วยรายได้น้อยไม่สามารถทำงานได้ในระยะยาวๆ ทำให้นายจ้างเสียเวลาฝึกฝนแรงงานใหม่อีก ดังนั้น นายจ้างอาจต้องหาโอทีให้กับแรงงานอย่างน้อย1-2 ชม ต่อวัน เพื่อจูงใจให้กับแรงงานในการทำงานระยะยาวๆ 

   –  สวัสดิการที่นายจ้างต้องจ่ายมีอะไรบ้างและต้องปฏิบัติตนอย่างไร ?????

      แรงงานทุกคนจะต้องได้รับสวัสดิการตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงานไทยประกาศทุกประการ เช่น ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ทำงานนอกเวลาชั่วโมงละ 56.25 บาท ไดรับวันหยุดประจำสัปดาห์หนึ่งวันต่อสัปดาห์ หากทำงานในวันหยุดต้องได้รับค่าแรง 2 เท่าของค่าแรงขั้นต่ำ จ่ายวันหยุดประเพณี(นักขัตฤกษ์) 13 วัน  หากนายจ้างมีสวัสดิการอื่นๆที่มีอยู่แล้ว ก็สามารถจ่ายให้กับแรงงานต่างด้าวได้ เช่น ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าตำแหน่ง ค่าเสี่ยงภัย ค่าชิ้นงาน หรืออื่นๆ ตามที่มี

ส่วนเรื่องที่พัก น้ำ-ไฟ นายจ้างอาจจัดหาและให้แรงงานเป็นผู้จ่ายเองรายเดือน โดยอาจเป็นห้องพัก ห้องละ 4 คน

   –  ต้องยื่นประกันสังคมหรือไม่

      นายจ้างต้องทำการยื่นประกันสังคมให้กับแรงงานทุกคน หลังจากแรงงานเริ่มทำงานให้กับนายจ้างแล้ว โดยต้องหักเงินส่งประกันสังคม 5 % จากค่าแรง ของแรงงาน และนายจ้างจ่ายสมทบอีก 5 % เช่นกันทุกคน

    – บุคคลธรรมดา นำเข้าแรงงานได้หรือไม่ 

     สัญชาติเมียนมา ในระเบียบขั้นตอนของการนำเข้าแรงงาน ตามระบบ MOU ของสัญชาติ เมียนมา จะอนุญาตให้เฉพาะนายจ้างที่เป็น นิติบุคลล  คือตั้งแต่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไปจนถึง บริษัทจำกัด เท่านั้น บุคคลธรรมดาไม่สามารถนำเข้าได้

เว้นแต่ กรณีการต่อเล่มหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าครบวาระ4 ปี,6 ปี  นายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาจึงจะสามารถดำเนินการเพื่อนำเข้าแรงงานคนเดิมได้   โดยระบุเป็นแรงงานคนเดิม กลับเข้ามาทำงานอีกครั้งหนึ่ง
     สัญชาติกัมพูชา และ ลาว สามารถนำเข้าได้ ในนามบุคคลธรรมดา  ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล ซึ่งสามารถดำเนินการนำเข้าในกรณีแรงานใหม่ หรือ แรงงานระบุตัว (คนงานเก่าของนายจ้างที่ประสงค์จะให้ทำเอกสารให้ถูฏกฎหมาย)

     –   แรงงานที่ เดอะ เฟิร์ส นำเข้ามา มีการรับประกันให้หรือไม่ 

       โดยปกติแรงงานที่เดอะ เฟิร์ส นำเข้ามานั้น จะได้รับการการคัดเลือก และสัมภาษณ์ลักษณะงานที่แรงงานต้องเข้ามาทำงานอยู่แล้วทุกคน ก่อนการเซ็นต์สัญญา และดำเนินการนำเข้ามา ซึ่งการหลบหนีจะน้อยมาก หากนายจ้างมีโอทีให้ทำทุกวัน มีสวัสดิการที่ดีให้กับแรงงานตลอดทั้งปี เว้นแต่แรงงานอาจเกิดอุบัติเหตุในการทำงานจนไม่สามารถทำงานได้  เจ็บป่วย ประพฤติผิดกฎระเบียบบริษัทร้ายแรง กรณีเช่นนี้ ทางบริษัท เดอะ เฟิร์ส ของเราจะชดเชยแรงงานให้ใหม่ ตามจำนวนแรงงานที่หลบหนีหรือส่งกลับ หรือเพิ่มเติมจากชุดใหม่ หากนายจ้างประสงค์ต้องการแรงงานเพิ่มเติม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับแรงงานทดแทน

     –  หลังจากวีซ่าครบ 4 ปี แล้ว หรือแรงงานไม่ทำงานแล้ว ต้องทำอย่างไร 

      แรงงานที่วีซ่าครบ4ปีแล้ว ทางบริษัทจะไปรับแรงงานเพื่อส่งกลับ โดยผ่านศูนย์แรกรับแรงงานหรือสิ้นสุดการทำงาน  ของกรมการจัดหางาน ตามชายแดนต่างๆ ซึ่ง นายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามจำนวนที่เป็นจริง

      ส่วนแรงงานที่เดินทางกลับด้วยเหตุผลอื่นๆเช่น เจ็บป่วย ประพฤติผิดกฎระเบียบของนายจ้าง หรือไมประสงค์จะทำงานเอง แรงงานจะถูกส่งกลับ โดยทางเดอะ เฟิร์ส เป็นผูประสานงานให้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แรงงานจะต้องเป็นผ้ารับผิดชอบเอง โดยแรงงจะต้องถูกส่งกลับตามกระบวนการส่งกลับ โดยผ่านศูนย์แรกรับแรงงานหรือสิ้นสุดการทำงาน ของกรมการจัดหางานเช่นเดียวกัน

     –  มีแรงงานต่างด้าว ที่ไม่มีเอกสารอะไรเลย ทำให้ถูกกฎหมายได้ไหม 

       ทำได้ค่ะ ทางเราจะดำเนินการเอกสารภายใต้ของระบบ MOU และแรงงานเดินทางไปทำหนังสือเดินทางยังประเทศต้นทางของแรงงานเอง ซึ่งหลังจากเอกสารตามระบบนี้ อนุมัติ แรงงานจะได้เซ็นต์สัญญานำเข้าใหม่ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถทำงานได้ มีใบอนุญาตทำงาน ซึ่งทุกขั้นตอนเราจะเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการให้ทุกขั้นตอน เช่น ยื่นเอกสาร รับแรงงานไปทำหนังสือเดินทาง พาแรงงานกลับเข้ามาทำงานตามระบบใหม่

   –  อยากได้คนเก่ากลับเข้ามาทำงานอีก ทำอย่างไร

       นายจ้างที่ประสงค์จะว่าจ้างแรงงานเก่า ให้กลับเข้ามาทำงานอีก สามารถกระทำได้ แต่ต้องดูว่าแรงงานเป็นแรงงานประเภทใด 

1. แรงงานกลุ่มที่วีซ่าครบ วาระ 4 ปี หรือ 6 ปี  แรงงานกลุ่มนี้ หากยังมีวีซ่าเหลืออยู่ สามารถทำ เอกสาร ล่วงหน้าได้ก่อน 2-3 เดือน และกระบวนการค่อนข้างอย่างรวดเร็วและกลับเข้ามาทำงานได้ โดยไม่ ต้องลางานไปทำหนังสือเดินทางนานๆ   ใช้เวลาเพียง 1-2 วันเท่านั้น ก็สามารถกลับเข้ามาทำงานได้ทันที

2. แรงงานกลุ่มที่ผิดกฎหมาย/ เอกสารเป็นของนายจ้างอื่น  แรงงานกลุ่มนี้ต้องกลับไปทำหนังสือ เดินทาง และดำเนินการเอกสารเข้ามาในนามนายจ้างใหม่ ซึ่งกระบวนการอาจช้ากว่าแรงงานกลุ่มปกติที่มี เอกสารครบ เพื่อรอเอกสารและเดินทางเข้ามาใหม่ แต่ก็จะใช้เวลาเพียง 10 วัน เท่านั้น