บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ชลดา การ์เด้นท์ วิทย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะเป็นผู้ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฎิบัติอยู่ในระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ โดยอาศัยความร่วมมือกับผู้ว่าจ้างดำเนินการตรวจสอบ และประเมินผลการทำงานของพนักงาน เพื่อนำมาพัฒนาให้เป็นแนวทางเดียวกัน
การพิจารณาเปลื่ยน และโอนย้ายพนักงาน บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ชลดา การ์เด้นท์ วิทย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ยินยอมให้ท่านเปลื่ยนตัว หรือปฎิเสธไม่รับพนักงานที่ทาง บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ชลดา การ์เด้นท์ วิทย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จัดหามา ถ้าหากผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าพนักงานมีความประพฤติที่ขัดต่อกฎระเบียบของผู้ว่าจ้างสามารถขอเปลื่ยนตัวได้ทันที

การยกเลิกสัญญาจ้างเหมา

ทางบริษัทผู้ว่าจ้างต้องแจ้งให้ทาง บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ชลดา การ์เด้นท์ วิทย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการยกเลิกสัญญาไม่น้อกว่า 30 วัน

ทำไมต้องใช้การจ้างเหมาแรงงาน

  • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงาน โดยเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจัดหากำลังคนมาให้ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ
  • ประหยัดเวลาของฝ่ายบุคคลบริษัทลงไป และมอบหมายให้ทำงานด้านอื่นเพื่มขึ้นได้
  • บริษัทผู้ว่าจ้างสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้แน่นอน ค่าจ้าง และสวัสดิการถูกกว่า
  • สมารถขยายกำลังคน และลดกำลังคน ได้อย่างยืดหยุ่นตามความเปลื่ยนแปลงของคำสั่งซื้อ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อขัวญ และกำลังใจของพนักงานประจำของบริษัท
  • มีคนทดแทนกรณีแรงงานที่รับจ้างขาดงาน ลางาน ซึ่งไม่เหมือนพนักงานของบริษัท  หากลางานไป และบริษัทต้องการให้มีคนทำงานแทนก็ต้องสั่งทำงานล่วงเวลา
  • เลิกจ้างได้ง่ายกว่า . สามารถเปลื่ยนได่ง่ายหากไม่พอใจการปฎิบัติงาน และหาทดแทนได้กรณีลาออก