chonladagarden
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ชลดา การ์เด้นท์ วิทย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะเป็นผู้ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฎิบัติอยู่ในระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ โดยอาศัยความร่วมมือกับผู้ว่าจ้างดำเนินการตรวจสอบ และประเมินผลการทำงานของพนักงาน เพื่อนำมาพัฒนาให้เป็นแนวทางเดียวกัน การพิจารณาเปลื่ยน และโอนย้ายพนักงาน บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ชลดา การ์เด้นท์ วิทย์ แอนด์ เซอร์วิส
chonladagarden
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ชลดา การ์เด้นท์ วิทย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะส่งตัวพนักงานเข้ารับการตรวจร่างกายยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการ เพื่อรับการตรวจสุขภาพ และตรวจสารเสพติดในร่างกาย เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกพนักงานก่อนเข้าปฎิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพ มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
chonladagarden
การคัดเลือก และคุณสมบัติของพนักงาน จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 เพศชายหญิงตามผู้ว่าจ้างกำหนด อายุระหว่าง 18 – 45 ปี มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่ติดยาเสพติด สวัสดิการของพนักงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง กฎข้อบังคับของพนักงาน 1. สิทธิการลาป่วย 2. สิทธิการลาหยุดพักผ่อนประจำปี